Polityka prywatności

(informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), (dalej jako: RODO), informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ariston Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007774 (dalej jako: Ariston Polska), adres: ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu związanym z doradztwem w zakresie optymalizacji rozwiązań związanych z doborem właściwego urządzenia na potrzeby dostarczenia ciepła i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w przypadku przeprowadzenia termomodernizacji oraz w związku z obsługą procesu zakupu i montażu kotłów gazowych lub pomp ciepła;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty trzecie współdziałające w opisanym wyżej procesie z Ariston Polska, w szczególności podmioty zapewniające obsługę informatyczną oraz instalatorzy i dystrybutorzy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 118 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku przez okres 3 lat, stanowiący okres przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem umownym, niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi i czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wyłącznie w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, prawo do cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 15 ust. 4 RODO;
 • na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO, prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
 • na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 19 RODO, prawo do żądania informacji dotyczących sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez odbiorców Pani/Pana danych;
 • na podstawie art. 20 RODO, prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które Pani/Pan dostarczył/-a Ariston Polska oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Ariston Polska, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 RODO;
 • na podstawie art. 21 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Przewiń do góry